leonwxqian 发布的文章

闲来无事build一个checked sys试试

元旦看了两天书,正儿八经做一个驱动吧,可惜一编译就跪了……

C:\drivers\firstddk>build
BUILD: Compile and Link for x86
BUILD: Loading e:\winddk\7600.16385.1\build.dat...
BUILD: Computing Include file dependencies:
BUILD: Start time: Sat Jan 03 14:15:05 2015
BUILD: Examining c:\drivers\firstddk directory for files to compile.
BUILD: Saving e:\winddk\7600.16385.1\build.dat...
BUILD: Compiling and Linking c:\drivers\firstddk directory
Configuring OACR for 'root:x86chk' - <OACR on>
_NT_TARGET_VERSION SET TO WINXP
Compiling - mini_ddk.c
1>errors in directory c:\drivers\firstddk
1>e:\winddk\7600.16385.1\inc\api\sal.h(160) : error C1083: Cannot open include f
ile: 'codeanalysis\sourceannotations.h': No such file or directory
Linking Executable - sys\i386\ddk_helloworld.sys
1>link : error LNK1181: cannot open input file 'c:\drivers\firstddk\objchk_wxp_x
86\i386\mini_ddk.obj'
BUILD: Finish time: Sat Jan 03 14:15:06 2015
BUILD: Done

  3 files compiled - 1 Error
  1 executable built - 1 Error

网上的解法也是屌。简单粗暴(via:http://blog.csdn.net/devday/article/details/6683329
f1.png

好哎,终于摆脱vs就给编出来了
f1.jpg

C:\drivers\firstddk>build
BUILD: Compile and Link for x86
BUILD: Loading e:\winddk\7600.16385.1\build.dat...
BUILD: Computing Include file dependencies:
BUILD: Start time: Sat Jan 03 14:19:46 2015
BUILD: Examining c:\drivers\firstddk directory for files to compile.
BUILD: Saving e:\winddk\7600.16385.1\build.dat...
BUILD: Compiling and Linking c:\drivers\firstddk directory
Configuring OACR for 'root:x86chk' - <OACR on>
_NT_TARGET_VERSION SET TO WINXP
Compiling - mini_ddk.c
Linking Executable - sys\i386\ddk_helloworld.sys
BUILD: Finish time: Sat Jan 03 14:19:48 2015
BUILD: Done

  3 files compiled - 69 LPS
  1 executable built

然后就是蓝屏之路了呗
出师未捷身先死,OACR刚一警告就发生了除以零异常
f1.png

f1.png

f2.png

古人诚不欺我也
f1.png

好就好在终于还是成功了,感动涕零
f1.png

上次这么舒爽的时候,还是小学踢球踢坏别人窗户那会儿呢
f2.png

4ab48f3cgw1enfzcof2olj20cf0b50v8.jpg

c的类型提升的一点小测试

之前似乎是在哪儿有听说过,今天听人正式的说了一下,自己测试了测试,果然如此。

代码如下
f2.png

编译之后,运行结果是4,char明显变成了一个int
f1.png

使用DDD跟踪,发现编译器在生成阶段就已经算好sizeof 'A'的值是4,硬编码进去了……
f3.png

相反,如果之前定义char x = 'a'; 最后输出sizeof x,那这时又变成了1。
f4.png

发生提升的时候一般都是在表达式中,低于int的整形提升到int,低于double的浮点提升到double。 这个东西完全取决于编译器,上面第二个例子也是编译器提前算好的,只不过由于明确定义了这个东西的类型,所以编译器算出来的是1。 实际上char+char的时候是先int+int然后裁剪成一个char,看看编译出来的代码即知。

花样繁多:函数到底能怎么返回值?

eax返回值不假,但是eax 不就4个字节吗,各种代码通过eax返回时到底有多少花样? have a try:

1、 long long
f1.png

Dump of assembler code for function fun():
=> 0x00401500 <+0>: push  %ebp
  0x00401501 <+1>: mov  %esp,%ebp
  0x00401503 <+3>: mov  $0x11223344,%eax
  0x00401508 <+8>: mov  $0x0,%edx
  0x0040150d <+13>:  pop  %ebp
  0x0040150e <+14>:  ret  
End of assembler dump.

Dump of assembler code for function main(int, char**):
  0x0040150f <+0>: push  %ebp
  0x00401510 <+1>: mov  %esp,%ebp
  0x00401512 <+3>: and  $0xfffffff0,%esp
  0x00401515 <+6>: sub  $0x10,%esp
  0x00401518 <+9>: call  0x409650 <__main>
  0x0040151d <+14>:  call  0x401500 <fun()>
  0x00401522 <+19>:  mov  %eax,0x8(%esp)
  0x00401526 <+23>:  mov  %edx,0xc(%esp)
  0x0040152a <+27>:  mov  $0x0,%eax
  0x0040152f <+32>:  leave 
  0x00401530 <+33>:  ret  
End of assembler dump.

edx小伙加入了。

2、 真 long long。

事实上又拉了一个战友过来
f2.png

->->post-prompt
Dump of assembler code for function main(int, char**):
  0x0040150f <+0>: push  %ebp
  0x00401510 <+1>: mov  %esp,%ebp
  0x00401512 <+3>: and  $0xfffffff0,%esp
  0x00401515 <+6>: sub  $0x10,%esp
  0x00401518 <+9>: call  0x409650 <__main>
=> 0x0040151d <+14>:  call  0x401500 <fun()>
  0x00401522 <+19>:  mov  %eax,0x8(%esp)
  0x00401526 <+23>:  mov  %edx,0xc(%esp) <==注意这里
  0x0040152a <+27>:  mov  $0x0,%eax
  0x0040152f <+32>:  leave 
  0x00401530 <+33>:  ret  
End of assembler dump.

->->pre-prompt
(gdb) 
->->prompt

->->post-prompt
Dump of assembler code for function fun():
  0x00401500 <+0>: push  %ebp
  0x00401501 <+1>: mov  %esp,%ebp
  0x00401503 <+3>: mov  $0x11223344,%eax
  0x00401508 <+8>: mov  $0x0,%edx
  0x0040150d <+13>:  pop  %ebp
  0x0040150e <+14>:  ret  
End of assembler dump.

3、 超long long long long
ecx参战的感觉。
f33.png

用Intel的吧,大家也方便看一点

fun():
  0x00401500 <+0>: push  ebp
  0x00401501 <+1>: mov  ebp,esp
  0x00401503 <+3>: sub  esp,0xc
=> 0x00401506 <+6>: mov  eax,0xab33bc40
  0x0040150b <+11>:  mov  edx,0x89119a22
  0x00401510 <+16>:  mov  ecx,0x403b
  0x00401515 <+21>:  mov  DWORD PTR [ebp-0xc],eax
  0x00401518 <+24>:  mov  DWORD PTR [ebp-0x8],edx
  0x0040151b <+27>:  mov  DWORD PTR [ebp-0x4],ecx
  0x0040151e <+30>:  fld  TBYTE PTR [ebp-0xc]
  0x00401521 <+33>:  leave 
  0x00401522 <+34>:  ret  

4、 真· 超long long long long
f4.png

long128构造函数:

  0x00415fb0 <+0>: push  ebp
  0x00415fb1 <+1>: mov  ebp,esp
  0x00415fb3 <+3>: sub  esp,0x18
  0x00415fb6 <+6>: mov  DWORD PTR [ebp-0x4],ecx
  0x00415fb9 <+9>: mov  eax,DWORD PTR [ebp+0x8]
  0x00415fbc <+12>:  mov  DWORD PTR [ebp-0x10],eax
  0x00415fbf <+15>:  mov  eax,DWORD PTR [ebp+0xc]
  0x00415fc2 <+18>:  mov  DWORD PTR [ebp-0xc],eax
  0x00415fc5 <+21>:  mov  eax,DWORD PTR [ebp+0x10]
  0x00415fc8 <+24>:  mov  DWORD PTR [ebp-0x18],eax
  0x00415fcb <+27>:  mov  eax,DWORD PTR [ebp+0x14]
  0x00415fce <+30>:  mov  DWORD PTR [ebp-0x14],eax
  0x00415fd1 <+33>:  mov  ecx,DWORD PTR [ebp-0x4] <== this
  0x00415fd4 <+36>:  mov  eax,DWORD PTR [ebp-0x10]
  0x00415fd7 <+39>:  mov  edx,DWORD PTR [ebp-0xc]
  0x00415fda <+42>:  mov  DWORD PTR [ecx],eax   <== eax, edx合起来就是一个long long
  0x00415fdc <+44>:  mov  DWORD PTR [ecx+0x4],edx
  0x00415fdf <+47>:  mov  ecx,DWORD PTR [ebp-0x4]
  0x00415fe2 <+50>:  mov  eax,DWORD PTR [ebp-0x18]
  0x00415fe5 <+53>:  mov  edx,DWORD PTR [ebp-0x14]
  0x00415fe8 <+56>:  mov  DWORD PTR [ecx+0x8],eax  <== 同上,另一个赋值操作
  0x00415feb <+59>:  mov  DWORD PTR [ecx+0xc],edx
=> 0x00415fee <+62>:  leave 
  0x00415fef <+63>:  ret  0x10

fun():

  0x00401500 <+0>: push  ebp
  0x00401501 <+1>: mov  ebp,esp
  0x00401503 <+3>: sub  esp,0x10 <==本地的缓冲区
  0x00401506 <+6>: mov  DWORD PTR [esp+0x8],0x44332211
  0x0040150e <+14>:  mov  DWORD PTR [esp+0xc],0x88776655
  0x00401516 <+22>:  mov  DWORD PTR [esp],0x55667788
  0x0040151d <+29>:  mov  DWORD PTR [esp+0x4],0x11223344 <==把这几个倒霉数字存进去
  0x00401525 <+37>:  mov  ecx,DWORD PTR [ebp+0x8] <==ebp+0x8,这个临时的long128变量地址
  0x00401528 <+40>:  call  0x415fb0 <long128::long128(long long, long long)>
  0x0040152d <+45>:  sub  esp,0x10 <==栈上的缓冲区释放掉
=> 0x00401530 <+48>:  mov  eax,DWORD PTR [ebp+0x8]  <==变量的地址返回eax……
  0x00401533 <+51>:  leave 
  0x00401534 <+52>:  ret  

main():

  0x00401535 <+0>: push  ebp
  0x00401536 <+1>: mov  ebp,esp
  0x00401538 <+3>: and  esp,0xfffffff0
  0x0040153b <+6>: sub  esp,0x20
  0x0040153e <+9>: call  0x409680 <__main>
  0x00401543 <+14>:  lea  eax,[esp+0x10] <==long128的内存
  0x00401547 <+18>:  mov  DWORD PTR [esp],eax
  0x0040154a <+21>:  call  0x401500 <fun()> <==别忘了这时候已经赋值给long128 tempA了
=> 0x0040154f <+26>:  mov  eax,0x0 <== return 0;
  0x00401554 <+31>:  leave 
  0x00401555 <+32>:  ret  

call = push + jmp,

esp => [ EAX ]

aftercall:

esp => [ retnaddr ]
    [  EAX  ]

1st instruction:

esp => [  ebp  ] 
    [ retnaddr ]
    [  EAX  ] <= esp+8

上一层预留空间了,学会废物利用了。

5、假·超long long long long
f5.png
fun():

  0x00401500 <+0>: push  ebp
  0x00401501 <+1>: mov  ebp,esp
=> 0x00401503 <+3>: mov  eax,DWORD PTR [ebp+0x8] <==long128的地址
  0x00401506 <+6>: mov  DWORD PTR [eax],0x55667788 <==第一次赋值
  0x0040150c <+12>:  mov  DWORD PTR [eax+0x4],0x11223344
  0x00401513 <+19>:  mov  eax,DWORD PTR [ebp+0x8] 
  0x00401516 <+22>:  mov  DWORD PTR [eax+0x8],0x44332211 <==第二次赋值
  0x0040151d <+29>:  mov  DWORD PTR [eax+0xc],0x88776655
  0x00401524 <+36>:  nop
  0x00401525 <+37>:  mov  eax,DWORD PTR [ebp+0x8]
  0x00401528 <+40>:  pop  ebp
  0x00401529 <+41>:  ret  

main():

  0x0040152a <+0>: push  ebp
  0x0040152b <+1>: mov  ebp,esp
  0x0040152d <+3>: and  esp,0xfffffff0
  0x00401530 <+6>: sub  esp,0x20
  0x00401533 <+9>: call  0x409670 <__main>
  0x00401538 <+14>:  lea  eax,[esp+0x10]
  0x0040153c <+18>:  mov  DWORD PTR [esp],eax
  0x0040153f <+21>:  call  0x401500 <fun()>
=> 0x00401544 <+26>:  mov  eax,0x0
  0x00401549 <+31>:  leave 
  0x0040154a <+32>:  ret  

看来跟之前一样。

6、 terminated
多加一句varA.h1++;

  0x0040152a <+0>: push  ebp
  0x0040152b <+1>: mov  ebp,esp
  0x0040152d <+3>: and  esp,0xfffffff0
  0x00401530 <+6>: sub  esp,0x20
  0x00401533 <+9>: call  0x409680 <__main>
=> 0x00401538 <+14>:  lea  eax,[esp+0x10]
  0x0040153c <+18>:  mov  DWORD PTR [esp],eax
  0x0040153f <+21>:  call  0x401500 <fun()>
  0x00401544 <+26>:  mov  eax,DWORD PTR [esp+0x10]
  0x00401548 <+30>:  mov  edx,DWORD PTR [esp+0x14]
  0x0040154c <+34>:  add  eax,0x1
  0x0040154f <+37>:  adc  edx,0x0
  0x00401552 <+40>:  mov  DWORD PTR [esp+0x10],eax
  0x00401556 <+44>:  mov  DWORD PTR [esp+0x14],edx
  0x0040155a <+48>:  mov  eax,0x0
  0x0040155f <+53>:  leave 
  0x00401560 <+54>:  ret  

ok done.有空再研究研究其他的。